Kuldīgas Centra vidusskolas metodiskā darba prioritāte 2021./2022.m.g.:

Vienotas izpratnes veidošana par mācību satura plānošanu un mācību satura īstenošana.

Uzdevumi Aktivitāte Sasniedzamais rezultāts
Plānot un īstenot vienotu satura plānošanu un mācību satura īstenošanu. Sasniedzamā rezultāta formulēšana katrai mācību stundai; kritēriju formulēšana, kas nodrošina skolēna izpratni par sasniedzamā rezultāta reālu izpildi;   jēgpilna atgriezeniskā saite. Mācību satura plānošana sadarbībā ar kolēģiem, pēctecīgi, ievērojot atpakaļvērstās plānošanas principus. Katrā stundā formulēts sasniedzamais rezultāts un kritēriji tā sasniegšanai, jēgpilna AS.
Plānot, īstenot efektīvas mācību stundas- akcentējot izziņas procesu, pašizpausmi un jaunradi. Savstarpēja  mācību priekšmetu stundu vērošana un analīze. Ārpusskolas  pasākumu mērķtiecīga iekļaušana mācību procesā. Jaunā  satura īstenošana, akcentējot   saikni ar vietējām tradīcijām, kultūru un vēsturi.
Īstenot skolotāju sadarbību, lai nodrošinātu vienotu pieeju mācību procesam. Regulāra pedagogu sadarbība. Visu  mācību priekšmetu skolotāju  sadarbība,  kuri īsteno mācību procesu konkrētā klasē.  

Plānotais laiks regulārai pedagogu  sadarbībai

Katras nedēļas otrdienā plkst. 15.30 plānošanas sanāksmes, tikšanās:

  •   1.ned.- sadarbības grupas klašu ietvaros- 1.,2.,4.,5., 7.,8., 10., 11.kl.;

 satura plānošanai;

  • 2.ned.-  visiem skolotājiem plānošanas vai  teorētiskās nodarbības;
  • 3.ned.- sadarbība pa interešu grupām “Es mācu un mācos” ( iniciatīva no ikviena pedagoga);
  • 4.ned.- informatīvās sanāksmes/ pašizglītošanās.