Kuldīgas Centra vidusskolas metodiskā darba prioritāte 2019./2020.m.g.:

Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana:

  • efektīva mācību stunda-stratēģiska plānošana un efektīva īstenošana- sasniedzamā rezultāta (SR) mērķtiecīga izvirzīšana/ formulēšana, komunicēšana;      atgriezeniskās saite (AS)- sniegšana, metodes;       snieguma līmeņu (SL) izveide, izmantošana
  • mērķtiecīga skolotāju profesionālā mācīšanās – praksē balstīta un ar reālu ietekmi uz praksi;
  • skolēni visās stundās mācās iedziļinoties.
SR noslēdzot mācību gadu Pārmaiņa: skolotājs mērķtiecīgi visās stundās izvirza SR katrai stundai!
Sākumskolā:   Skolotājs SR skaidri formulē.
Pamatskolā: Skolēns mācās strādāt mērķtiecīgi,  zinot stundas SR.
Vidusskolā: Zinot stundas tēmu, skolēns izvirza sev SR stundā.

Kuldīgas Centra vidusskolas galvenie uzdevumi 2019./2020.m.g.:

  1. Turpināt  nodrošināt atbalstošu, kompetenču pieejā balstītu un kvalitatīvu mācību vidi ikvienam izglītojamajam.
  2. Sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju, vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.
  3. Sadarbojoties ar vecākiem, veicināt izglītojamo karjeras vadības prasmju attīstīšanu, pozitīvu sociālo aktivitāti, veselīga dzīvesveida izpratni.