Kuldīgas Centra vidusskolas metodiskā darba prioritāte 2020./2021.m.g.:

Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana:

Uzdevumi: Aktivitāte:   Sasniedzamais rezultāts:
Plānot, īstenot efektīvas mācību stundas; Savstarpēja  mācību priekšmetu stundu vērošana un analīze; Skolotāju  un skolēnu darba produktivitātes un rezultātu uzlabošana;
Uzsākt īstenot pilnveidoto mācību saturu un pieeju  1., 4., 7., 10.kl.; Ārpusskolas  pasākumu mērķtiecīga iekļaušana mācību procesā; Jaunā  satura īstenošanas plānā 1.,4.,7.,10.klasei akcentēta   saikne ar vietējām tradīcijām, kultūru un vēsturi;
Īstenot skolotāju sadarbību, lai nodrošinātu vienotu pieeju mācību procesam. Laika  plānošana regulāram skolotāju kopdarbam. Visu  mācību priekšmetu skolotāju  sadarbība,  kuri īsteno mācību procesu konkrētā klasē.  

Plānotais laiks regulārai pedagogu  sadarbībai:

Katras nedēļas otrdienā plkst. 15.30

  • 1.ned.-  visiem skolotājiem plānošanas vai  teorētiskās nodarbības;
  • 2.ned.- sadarbības grupas klašu ietvaros- 4., 7., 10.kl.;/ sadarbības grupas mācību priekšmeta/ atbalsta jomas ietvaros -skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidošanai, satura plānošanai, u.c.;
  • 3.ned.- sadarbība pa interešu grupām “Es mācu un mācos” ( iniciatīva no ikviena pedagoga);
  • 4.ned.- pašizglītošanās.