Kuldīgas Centra vidusskolas metodiskā darba prioritāte 2020./2021.m.g.:

Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana:

Uzdevumi: Aktivitāte:   Sasniedzamais rezultāts:
Plānot, īstenot efektīvas mācību stundas; Savstarpēja  mācību priekšmetu stundu vērošana un analīze; Skolotāju  un skolēnu darba produktivitātes un rezultātu uzlabošana;
Uzsākt īstenot pilnveidoto mācību saturu un pieeju  1., 4., 7., 10.kl.; Ārpusskolas  pasākumu mērķtiecīga iekļaušana mācību procesā; Jaunā  satura īstenošanas plānā 1.,4.,7.,10.klasei akcentēta   saikne ar vietējām tradīcijām, kultūru un vēsturi;
Īstenot skolotāju sadarbību, lai nodrošinātu vienotu pieeju mācību procesam. Laika  plānošana regulāram skolotāju kopdarbam. Visu  mācību priekšmetu skolotāju  sadarbība,  kuri īsteno mācību procesu konkrētā klasē.  

Plānotais laiks regulārai pedagogu  sadarbībai:

Katras nedēļas otrdienā plkst. 15.30

  • 1.ned.-  visiem skolotājiem plānošanas vai  teorētiskās nodarbības;
  • 2.ned.- sadarbības grupas klašu ietvaros- 4., 7., 10.kl.;/ sadarbības grupas mācību priekšmeta/ atbalsta jomas ietvaros -skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidošanai, satura plānošanai, u.c.;
  • 3.ned.- sadarbība pa interešu grupām “Es mācu un mācos” ( iniciatīva no ikviena pedagoga);
  • 4.ned.- pašizglītošanās.

Kuldīgas Centra vidusskolas galvenie uzdevumi 2020./2021.m.g.:

  1. Turpināt  nodrošināt atbalstošu, kompetenču pieejā balstītu un kvalitatīvu mācību vidi ikvienam izglītojamajam, akcentējot un īstenojot pilnveidoto mācību saturu un pieeju 1., 4., 7., 10.kl.
  2. Veidot vienotu izpratni par skolas vērtībām- atbildību, sadarbību , gudrību.
  3. Sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju, vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.
  4. Sadarbojoties ar vecākiem, veicināt izglītojamo karjeras vadības prasmju attīstīšanu, pozitīvu sociālo aktivitāti, veselīga dzīvesveida izpratni.