Kuldīgas Centra vidusskolas metodiskā darba prioritāte 2022./2023.m.g.:

Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana.

UzdevumiAktivitāteSasniedzamais
rezultāts
Īstenot efektīvas mācību
stundas (plānošana un
efektīva īstenošana
sasniedzamā rezultāta
(SR) mērķtiecīga
izvirzīšana/ formulēšana,
komunicēšana; jēgpilnu
uzdevumu izmantošana
atgriezeniskās saite (AS) –
sniegšana, metodes; snieguma līmeņu (SL) izveide)
Regulāra
pedagogu
sadarbība
Vienota izpratne
par efektīvu
mācību stundu,
pieeja prasmju
attīstīšanā. Dalīties
pieredzē un izvērtēt
produktīvas mācīšanās pieejas īstenošanu.
Lasītprasmes un
tekstpratības pilnveide
visos mācību
priekšmetos
Dažāda formāta
tekstu lasīšana
(informācija no
kartēm, shēmām, diagrammām).
Teksta analīze
(teksta tipi, daļas)
Pilnveidota
lasītprasme
un tekstpratība
Veicināt pedagogu digitālo
prasmju paaugstināšanu
Mērķtiecīga
skolotāju
profesionālā
mācīšanās –
praksē balstīta un
ar reālu ietekmi
uz praksi
Pilnveidotas digitālās
prasmes
Paaugstināt mācību
stundu un ārpusklases
aktivitāšu norisi brīvdabā
biežumu.
Mācību stundu un
ārpusklašu
aktivitāšu norise
brīvdabā
Satura īstenošana
brīvdabā

Kuldīgas Centra vidusskolas mācību un audzināšanas galvenie
uzdevumi 2022./2023.m.g.:

 1. Turpināt nodrošināt pilnveidotā mācību satura un pieejas
  īstenošanu vispārējā izglītībā.
 2. Veidot vienotu izpratni par skolas vērtībām- Atbildība. Sadarbība.
  Gudrība. mērķtiecīgi organizējot mācību priekšmetu klašu
  stundas.
 3. Attīstīt pašvadības prasmes, sekmējot izglītojamo patriotismu un
  pilsonisko zināšanu, prasmju, vērtību apguvi un pilsonisko
  līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.
 4. Sadarbojoties ar vecākiem, veicināt izglītojamo karjeras vadības
  prasmju attīstīšanu, pozitīvu sociālo aktivitāti, veselīga
  dzīvesveida izpratni.

Plānotais laiks regulārai pedagogu  sadarbībai

Katras nedēļas otrdienā plkst. 16.00 plānošanas sanāksmes, tikšanās:

 • 1.ned.- informatīvās sanāksmes/ pašizglītošanās.
 • 2.ned.-  visiem skolotājiem plānošanas vai  teorētiskās
  nodarbības;
 • 3.ned.- sadarbība pa interešu grupām “Es mācu un mācos”
  (iniciatīva no ikviena pedagoga);
 • 4.ned.- sadarbības grupas klašu ietvaros (prasmju attīstīšana).