Pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes sēdes protokolu Nr. 4 no 15.12.2016., noteikt un apstiprināt 2016. /2017. m. g. skolas pārbaudes darbus:

5.a klasei – angļu valodā,

5.b klasei – sportā,

5.c klasei – dabaszinībās;

7.a klasei – angļu valodā,

7.b klasei – sportā.

Skolas pārbaudes darbu norises laiks 25.04.2017.