2018./ 2019. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

Eksāmeni par vispārējās pamatizglītības ieguvi:

Datums Mācību priekšmets
22.maijā Latviešu valodā Rakstu  daļa
23.maijā Mutvārdu  daļa
29.maijā Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles Rakstu daļa
29. un 30.maijā Mutvārdu daļa
4.jūnijā Matemātikā
11.jūnijā Latvijas  vēsturē

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi:

Obligātie centralizētie eksāmeni
Datums Mācību priekšmets
12.martā Angļu valodā Rakstu  daļa
12.,13. vai 14.martā Mutvārdu  daļa
13.martā Vācu valodā Rakstu  daļa
Mutvārdu  daļa
14.martā Krievu valodā Rakstu  daļa
14. vai 15.martā Mutvārdu  daļa
21.maijā Latviešu valodā
24.maijā Matemātikā
Centralizētie eksāmeni izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

28.maijā Latvijas un pasaules vēsturē
30.maijā Fizikā
5.jūnijā Bioloģijā
7.jūnijā Ķīmijā
Eksāmeni izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā
3.jūnijā Informātikā Rakstu  daļa
Praktiskā  daļa
Literatūrā
12.jūnijā Ekonomikā

 

  Diagnosticējošie darbi:

3.klase

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu

no 7.janvāra līdz 20.februārim Latviešu valodā Mutvārdu  daļa
21.februārī Rakstu  daļa
6.klase

Diagnosticējošie darbi

 no 7.janvāra līdz19.februārim; Latviešu valodā Mutvārdu  daļa
21.februārī Rakstu  daļa
26.februārī Matemātikā
 7.martā Dabaszinībās
11.klase

Diagnosticējošie darbi

11.aprīlī Fizikā
11.aprīlī Ķīmijā