Pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes sēdes protokolu Nr. 2 no 20.12.2017., noteikt un apstiprināt 2017. /2018. m. g. skolas pārbaudes darbus:

7.a klasei – informātikā un dabaszinātnēs,

7.b klasei – sportā,

8.a klasei – vācu valodā,

8.b klasei – sportā,

8.d klasei – sportā.

Skolas pārbaudes darbu norises laiks 10.05.2018.