Kuldīgas Centra vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā 2022./2023.m.g.:

  1. Turpināt nodrošināt pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu vispārējā izglītībā.
  2. Veidot vienotu izpratni par skolas vērtībām- Atbildība. Sadarbība. Gudrība. mērķtiecīgi organizējot mācību priekšmetu klašu stundas.
  3. Attīstīt pašvadības prasmes, sekmējot izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju, vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.
  4. Sadarbojoties ar vecākiem, veicināt izglītojamo karjeras vadības prasmju attīstīšanu, pozitīvu sociālo aktivitāti, veselīga dzīvesveida izpratni.