Kuldīgas Centra vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā 2023./2024.m.g.:

 1. Turpināt nodrošināt
  Kuldīgas Centra vidusskolas mācību un audzināšanas galvenie uzdevumi 2023./2024.m.g.:
  1.      Turpināt nodrošināt pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu vispārējā izglītībā.

  1. Turpināt veidot vienotu izpratni par skolas vērtībām – Atbildība. Sadarbība. Gudrība. mērķtiecīgi organizējot mācību priekšmetu stundas, klašu stundas, vecāku sapulces.
  2. Attīstīt pašvadības prasmes, sekmējot izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju, vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.

  4.      Sadarbojoties ar vecākiem, veicināt izglītojamo karjeras vadības prasmju attīstīšanu, pozitīvu sociālo aktivitāti, veselīga dzīvesveida izpratni. VESELĪBA

  Kuldīgas Centra vidusskolas metodiskā darba prioritāte 2023./2024.m.g.:
  Prioritāte – Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana.
  1. Īstenot kvalitatīvas mācību stundas, uzlabojot mācību stundas rādītājus:

  • laika plānošana un kontrole;
  • mērķtiecīgi organizēta AS;
  • stundas tēmas apguvē mērķtiecīgi iesaistās visi izglītojamie;
  • mācību process tiek diferencēts/individualizēts/personalizēts;
  • iespēja visiem skolēniem analizēt, skaidrot, salīdzināt iegūto informāciju ar citos
  • mācību priekšmetos gūtajām zināšanām, rosinot jautāt, domāt, izzināt;
  • mācīšanās prasmju, pētnieciskās darbības prasmju pilnveide;

  2. Pilnveidot lasītprasmi (lasītprasmes pieturas punkti), rēkinātpratību un tekstpratību visos mācību priekšmetos;

  3. Paaugstināt mācību stundu un ārpusklases aktivitāšu norises biežumu brīvdabā;

  4. Paaugstināt pedagogu digitālo pratību.