Skolas sociālais pedagogs
Daila Zaļkalne-Ernstsone
308.kab.

tel. 27744914

Darba laiks:
P.830-1400
O.830-1630
T.830-1400
C.830-1500
P.830-1300

Skolas sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Sociālais pedagogs sadarbojās ar:
skolas administrāciju;
skolas psihologu;
klašu audzinātājiem;
mācību priekšmetu skolotājiem;
medicīnas personālu;
nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Skolas sociālais pedagogs:
uzklausa;
informē;
konsultē;
sniedz atbalstu;
izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
novēro;
palīdz risināt konfliktsituācijas;
ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni mājās;
pēta skolas vidi;
sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējas sadarbības iespējas;
pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus;
koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam šādos gadījumos:
skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski;
skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši;
skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi.

Skolēnam šādos gadījumos:
nomāc problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
ir problēmas mājās;
ir mācīšanās grūtības;
skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
ir atkarības problēmas u.c.
Vecākiem šādos gadījumos:
radušās grūtības bērna audzināšanā:
bērns bieži klaiņo;
bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
bērnam ir atkarības problēmas.