Skolotāji logopēde
Sigita Jirgensone 404. kabinets, telefons 28354905

Darba laiks
Nodarbības notiek pēc direktores apstiprināta grafika.
Konsultācijas vecākiem, iepriekš saskaņojot laiku.

Skolas logopēds
Ir speciālists ar pedagoģisko izglītību un skolotāja logopēda kvalifikāciju.
Profesionāls pedagogs, kurš aktivizē bērna interesi par dzimto valodu, rosina viņā motivāciju pārvarēt runas un valodas traucējumus, t.i., veido labvēlīgu, uzticēšanās pilnu attieksmi kopdarbībai.

Skolotāja logopēda kompetence
Noskaidrot skolēna runas un valodas traucējumu rašanās cēloņus, simptomus, smaguma pakāpi.
Noteikt logopēdisko slēdzienu un izveidot koriģējoši attīstošā darba plānu.
Veikt pedagoģiski koriģējošo darbu ar skolēniem:
kuriem ir runas tempa un ritma traucējumi,
logoneiroze (stostīšanās),
balss traucējumi,
skaņu saklausīšanas un izrunas traucējumi,
nepietiekams vārdu krājums, leksiski gramatiski traucējumi,
lasīšanas traucējumi (disleksija),
rakstīšanas traucējumi (disgrāfija).
Ieteikt nepieciešamos atbalsta pasākumus skolēniem ar runas un valodas traucējumiem.
Skolotāja logopēda darbības jomas:
skolēnu runas un valodas izpēte,
pedagoģiski koriģējošais darbs ar skolēniem( individuālās, grupu, apakšgrupu nodarbības),
sadarbība ar vecākiem,
sadarbība ar skolas administrāciju, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem,
sadarbība ar citiem skolas speciālistiem- sociālo pedagogu, psihologu, medmāsu,
sadarbība ar Kuldīgas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju.