KCV darba plāns 2023./2024.gada II semestris

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas grafiks 2023./2024.m.g.

Skolas nolikums

Skolas attīstības plāns 2019. -2023.g.

Attīstības darba plānojums 2020./2021.m.g.

Iekšējās kārtības noteikumi

Stundu saraksts 2023./2024.mācību gada 1.semestrim

Stundu saraksts 2023./2024.m.g. 2.semestrim

KCV darba plāns 2023./2024.gada II semestris

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas grafiks 2023./2024.m.g.

Skolas nolikums

Skolas attīstības plāns 2019. -2023.g.

Attīstības darba plānojums 2020./2021.m.g.

Iekšējās kārtības noteikumi

Stundu saraksts 2023./2024.mācību gada 1.semestrim

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai

Kuldīgas Centra vidusskolas nolikums „Par nominācijas GADA SKOLOTĀJS apbalvojumu”

Kuldīgas Centra vidusskolas nolikums „Par nominācijas GADA SKOLĒNS apbalvojumu”

Epidemiologiskās drošības kārtība

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojuma pielikums: informācija par 2018./2019.m.g.

Audzināšanas darba prioritātes 2022.-2025.m.g.

Nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Kuldīgas Centra vidusskolā

Maksas pakalpojumu (konferenču zāles) izcenojums 2024