Zane Gāliņa, t. 28674050

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Pedagogs karjeras konsultants sadarbojas ar:

 • audzinātājiem;
 • priekšmetu skolotājiem;
 • skolēniem;
 • vecākiem;
 • skolas administrāciju.

Pedagogs karjeras konsultants veic:

 • dokumentācijas veidošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai;
 • karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšanu, organizēšanu un vadīšanu dažādām mērķa grupām;
 • nodrošina informācijas pieejamību karjeras virziena izvēlei;
 • sadarbojas ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos;
 • veic izpēti un metodisko darbu;
 • veic profesionālo kompetenču pilnveidošanu.

VEIKSMĪGA KARJERA NAV NEJAUŠĪBA, TĀ IR TAVA IZVĒLE!

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kurā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves – karjeras – veidošanā un plānošanā. Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās cilvēks, mainās pasaule, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas. Mainās prasības darbiniekiem. Viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku.

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātajai programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas:

 • mācību priekšmetu stundās;
 • klases stundās;
 • individuālās un grupu nodarbībās;
 • ārpusstundu pasākumos;
 • mācību ekskursijās.

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras izvēle ir atkarīga no indivīda personības īpašībām, interesēm, iespējām, iegūtās izglītības un sociāli ekonomiskās vides. Karjeras izvēles jautājumi ir būtiski gan bērniem un jauniešiem, gan arī viņu ģimenēm. Svarīgi, lai skolēni pēc iespējas agrāk saņemtu informāciju un padomus, kas dotu viņiem iespēju pamatoti izvēlēties pašu vēlmēm un spējām noderīgu turpmākās izglītības un darba dzīves virzienu. Karjeras konsultanta uzdevums ir ne tikai palīdzēt skolēniem attīstīt savu personību, veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, bet arī izpētīt dažādas karjeras veidošanas iespējas, rosinot skolēnus pieņemt svarīgus lēmumus savai dzīvei.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

 • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
 • lai profesija atbilstu spējām,
 • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast – ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai.

GRIBU – tās ir cilvēka intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā. Iespējams, ka, nosaucot visas savas intereses, vēlmes, nodarbošanos, kas saista, patīk un ko gribētos darīt, būtu ļoti garš saraksts. Daudziem izglītojamajiem ir plašs interešu loks, un ir visai grūti izšķirties, kuru no savām interesēm izvēlēties profesionālajai realizācijai, bet ko atstāt kā vaļasprieku.

Lai pieņemtu pareizo lēmumu, nepieciešams izzināt potenciālās darbības virziena/profesijas saturu, darba pienākumus un apstākļus.

VARU – tās ir cilvēka prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arī veselības stāvoklis, – visas profesionāli nozīmīgās īpašības. Kad ir noskaidrotas profesionālās intereses, svarīgi saprast, vai indivīdam piemīt šīm interesēm atbilstošas spējas. Spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tieši darbībā – mācībās vai jau praktiskajā darbā.

VAJAG – tās ir profesijas un kompetences, kas konkrētajā vietā un laikā darba tirgū ir pieprasītas, tātad — kādi speciālisti un kādas kompetences ir nepieciešamas tagad un tuvākajā nākotnē; tāpēc, izglītojamajam izvēloties izglītības virzienu, ir jāuzzina, kādas zināšanas un prasmes (kompetences) var apgūt mācoties/studējot vienā vai otrā programmā arodskolā, tehnikumā, koledžā, augstskolā, kuru piedāvā izglītības iestādes. Jāapzinās, ka mainās pašas profesijas, to saturs un attiecīgi arī kompetences konkrēto darba uzdevumu veikšanai, tāpēc ir jābūt gatavam arī turpināt mācīties.

Karjeras vadības prasmes ir prasmes, kas nepieciešamas, lai izdzīvotu un veiksmīgi darbotos izaicinošajā, mainīgajā darba vidē, tai skaitā:

 • sevis apzināšanās,
 • izpratne par mainīgo darba pasauli,
 • spēja uzņemties atbildību par savu karjeru un personisko attīstību,
 • spēja saskaņot attiecības starp darbu un mācībām visos dzīves posmos.

KARJERAS IZVĒLES TESTI:

Interneta vidē ir izveidota īpaša spēle, kas caur humoru aicina jauniešus nepaļauties uz vienkāršotiem karjeras testiem, bet rūpīgi iepazīt savas prasmes un iespējas. Spēle publiskota šeit: http://www.profesijulaikotajs.lv/

PROFESIJU IZPĒTE UN NODARBINĀTĪBA:

 • Ēnu diena- mācību ekskursiju iespējas, profesiju iepazīšanas, pielaikošanas iespējas reizi gadā. https://enudiena.lv/

PIEEJAS VIDEO LEKCIJAS PAR KARJERAS IZVĒLI UN TĀS IZAUGSMI:

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

FILMAS PAR KARJERAS VEIDOŠANU:

Zaļais pipars 1: saite uz filmu https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI 

Zaļais pipars 2: saite uz filmu https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

Zaļais pipars 3: saite uz filmu https://ww.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4 

Zaļais pipars 4: saite uz filmu https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

Zaļais pipars 5: saite uz filmu https://www.youtube.com/watch?v=OMTW5ABZku0 

KCV KAA darba plāns

Karjeras izglītības programma

Absolventu tālākizglītība

Noderīgas saites karjeras izglītībā

Vecākiem

Dalība projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

AKTUĀLI

2022./2023.m.g.

Karjeras nedēļas pasākumu ietvaros 8.a un 9.d klases apmeklēja kafijas grauzdētavu “Curonia Coffee roasters”. Uzņēmējs Klāvs Šlakorciņš pastāstīja par uzņēmumu, tā darbību un nepieciešamajām cilvēciskajām un profesionālajām kvalitātēm, lai nodrošinātu augstvertīgu produktu, kurš šobrīd jau pazīstams pasaulē!!

2021./2022.m.g.

KAA darba plāns

2020./2021.m.g.

10.03.2021. Kuldīgas Centra vidusskolā projekta ” Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsts pasākums vecākiem ZOOM platformā, kuru vadīja lektore Dace Briede – Zālīte “Veiksmīga komunikācija bērnu – vecāku starpā. Kā palīdzēt bērnam izvēlēties profesiju?”

Nodarbības laikā vecāki atklāja jaunas zināšanas par personību tipiem, kas dod skaidrojumus vecākiem, kuri profesiju virzieni varētu būt piemēroti konkrēta rakstura cilvēkiem.

Iemācījās atpazīt pēc uzvedības un vizuāli dažādus cilvēkus, apguva zināšanas, kas motivē un demotivē konkrētus personības tipus. Uzzināja, cik atšķirīga ir pasaule, iespējams, ka vecākiem bērni ir pilnīgi citādāki nekā viņi paši.

Vecāki ar lektori Daci Briedi – Zālīti diskutēja, kā šīs zināšanas var palīdzēt profesijas virzienu noteikšanai.

2019./2020.m.g.

26.02.2020. Kuldīgas Centra vidusskolas 10.v klases meitenes ( M.Fogele, A.Gustsone, A.Doniņa) piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles rīkotajā konkursā “Papīra tilti”-3, kur ieguva 3.vietu.

24.02.2020. Kuldīgas Centra vidusskolas 6. klašu skolēni piedalījās Swedbank praktisko mācībstundu programmā “Dzīvei gatavs!”. Mācības stundas – dabaszinībās pasniedza Swedbank pārstāve Inga Tilhena.

14.02. un 24.02.2020. Kuldīgas Centra vidusskolā viesojās bijušie skolas absolventi. Absolventi tika sadalīti mazākās grupās un devās pie vidusskolas klasēm, lai stāstītu par savu karjeras ceļu.

Vēlāk neformālā gaisotnē absolventi  tikās ar skolas direktori Brigitu Freiju.

15.01. un 31.01.2020. Kuldīgas Centra vidusskolas 11. klašu skolēni piedalījās Swedbank praktisko mācībstundu programmā “Dzīvei gatavs!”. Mācības stundas – informātiku un klases stundu pasniedza Swedbank pārstāvis Henrijs Romans.

22.01. 2020. Kuldīgas Centra vidusskolas 11. un 12. klases skolēni piedalījās Kuldīgas novada rīkotajā pasākumā “Veru durvis uz augstskolu”. Pasākumā skolēniem bija iespēja uzzināt par izglītības iespējām dažādās Latvijas augstskolās.

Noderīgas saites karjeras izglītībā29. novembrī Kuldīgas Centra vidusskolas 6.d klases skolēni Karjeras dienā Kuldīgas tūrisma un tehnoloģiju tehnikumā iepazinās ar konditora un mēbeļu dizaina profesijām.

26. un 27. novembrī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta ” Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsts pasākums “Ziedu valoda”.

Pasākumā 5. – 12. klašu skolēni tikās ar floristi Iritu Gulbi, kura iepazīstināja ar sevi, savu profesiju un ceļu uz šo profesiju. Skolēni nodarbību laikā uzzināja floristes darba ikdienu, pienākumus un darba specifiku. Praktiskajā daļā notika darbošanās floristikas meistarklasē, kuras laikā skolēniem bija iespēja izvērtēt savu iekšējo resursu atbilstību floristes meistara darbam un karjeras izvēles ceļu.

19. 11.2019. Kuldīgas Centra vidusskolas 9. klašu interesenti piedalījās pasākumā “Informācijas dienas KTTT”. Pasākuma laikā skolēni iepzina KTTT piedāvātās izglītības programmas/ arodus.

 

13.11.2019. notika Kuldīgas novada rīkots pasākums “Veiksmīgas karjeras ABC”, kurā piedalījās Kuldīgas Centra vidusskolas 7. – 8. klases skolēni. Pasākuma laikā skolēniem tika dota iespēja pašiem rast atbildes uz tādiem jautājumiem, kas ir mans patiesais aicinājums, kurā nozarē es būšu veiksmīgs, kā nekļūdīties izvēloties nodarbošanos. Noslēgumā skolēni izstrādāja rīcības plānu savas karjeras izveidē.

JALatvia iedvesmas konference “Uzdrīksties uzvarēt”, kura notika 31.oktobrī Rīgā, izstāžu centrā “Ķīpsala”, pulcēja 5000 aktīvus jauniešus no visas Latvijas.

No Kuldīgas Centra vidusskolas uz konferenci devās 9. – 12. klašu izglītojamie. Pasākuma laikā uzstājās un ar savu pieredzi dalījās Kuldīgas Centra vidusskolas JALatvia līderprogrammas beidzējs 12. klases skolnieks Ernests Vēzis.

Pasākums notika projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

31. oktobrī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Jaunā uzņēmēja ABC”.

Pasākumā  9. klases skolēni tikās ar uzņēmuma SIA “Sociālo tehnoloģiju centrs” pārstāvi. Interaktīvās un praktiskās nodarbības laikā skolēni, balstoties vadītāju un savā pieredzē, veidoja savu biznesa ideju, izstrādāja produktus, pētīja tā pārdošanas iespēju, izspēlēja tikšanos ar klientu, pārrunāja sociālo mediju izmantošanu biznesā, kā arī apskatīja dažādas networking metodes.

17.10.2019. Kuldīgas Centra vidusskolā 2. – 3.kl. skolēniem notika pasākums “Pasākumu organizētājs, noformētājs, vadītājs.” Pasākuma laikā skolēni iejutās varoņu lomā, caur dažādām aktivitātēm iepazina pasākuma vadītāja, noformētāja profesiju.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

16.10.2019. Karjeras nedēļas ietvaros Kuldīgas Centra vidusskolā pie 10. – 12. klašu skolēniem viesojās NBS pārstāvji. Skolēni uzzināja par studijām, iestājpārbaudījumiem un pamatprasībām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Skolēniem tika stāstīts par apgūstamajām specialitātēm, galvenajiem uzdevumiem NBS, Latvijas Jūras, Sauszemes un Gaisa spēkos.

10.10. 2019. Kuldīgas Centra vidusskolā notika Kuldīgas novada pasākums “Veru durvis uz vidusskolu”. Pasākumu vadīja KCV līdzpārvaldes viceprezidents Ernests Vēzis, kurš interaktīvā veidā pastāstīja par KCV darbu, piedāvātajām izglītības programmām, pasākumiem, tradīcijām. Skolēni piedalījās nelielā erudītā “Mīts vai patiesība” par KCV. Skolēnus uzrunāja Iespējamās misijas matemātikas un ekonomikas skolotājs Krists Felš – Milbergs. Nobeigumā skolēniem bija orientēšanās pa skolu.

26.09.2019. Notika Kuldīgas novada pasākums “Uzņēmēju dienas” – 2019, kur piedalījās Kuldīgas Centra vidusskolas 8. klašu skolēni. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādiem mūsu novada uzņēmējiem, uzzināt uzņēmuma darba specifiku, uzdot sev interesējošus jautājumus.

2018./2019.m.g.

29.05.

Kuldīgas Centra vidusskolā notika pasākums “Mūzika ne tikai māksla, bet profesija”. Pasākumā viesojās grupa “Carnival Youth”. Pasākuma laikā skolēni izzināja, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas ar mūzikas nozari saistītās profesijās, noskaidroja izglītības un darba iespējas dažādās ar mūzikas jomu saistītās profesijās, kā arī diskutēja par to, kā veidot un kā veidojas karjeras ceļš.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādē” ietvaros.

12.04.

Kuldīgas Centra vidusskolas 6. klašu skolēniem notika pasākums “Trīs labas lietas”. Pasākuma laikā lektors, izaugsmes treneris M. Geida centās izspēlēt atraktīvā veidā ar skolēniem spēli ” Gribu, varu …”. Skolēni mēģināja rast atbildes uz jautājumiem: Kādi ir galvenie veiksmes likumi? Kas jāievēro ikdienas dzīvē, lai palielinātu izredzes uz labo, sakārtotu dzīvi.

Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

1.03.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā Kuldīgas Centra vidusskolas 11 . – 12. klašu skolēni apmeklēja KAA pasākumu “Izglītības izstāde “Skola – 2019″””.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt apmeklētājus ar aktuālāko informāciju par mācību iespējām Latvijā un ārpus tās, kā arī palīdzēt izvēlēties turpmāko izglītības ceļu. Pasākuma laikā jaunieši iepazina vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus.

26.02.

Kuldīgas Centra vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni piedalījās VIAA organizētajā seminārā “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”.

15.02.

Kuldīgas Centra vidusskolā norisinājās pasākums “Virtuves pavēlnieks”, kura laikā skolēni iepazina pavāra profesiju. Noslēgumā skolēni viesojās restorānā “Jēkaba sēta”, lai iepazītos ar ēdināšanas iestādes vidi.

Pasākums notiek “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

8.02.

Kuldīgas Centra vidusskolā notika pasākums “Absoventu diena”. Ar absolventiem tikās 9. – 12. klašu skolēni. Sarunās ar absolventiem, skolēni uzzināja un noskaidroja dažādus jautājumus par studiju procesu, ilgumu, izmaksām, kā arī par studentu dzīvi.

6.02.

Kuldīgas Centra vidusskolas 11. klašu skolēni piedalījās Swedbank praktisko mācībstundu programmā “Dzīvei gatavs!” Mācību stundu – angļu valodu pasniedza Swedbank pārstāve Anita Kurme.

6.02.

Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Stāstnieka profesija”.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 2. – 4. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar profesionālas stāstnieces darba ikdienu, uzzināt, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas šajā profesijā. Nodarbības laikā skolēniem tika sniegta iespēja pašiem iejusties stāstnieka lomā. Pasākumu vadīja stāstniece Līga Reitere.

15.01.

Kuldīgas Centra vidusskolas 11.klašu skolēni piedalījās Swedbank praktisko mācībstundu programmā “Dzīvei gatavs!”. Mācību stundu vadīja Swedbank pārstāve Laila Bankovska, kura skolēniem pastāstīja par kredītu veidiem, procentiem. Skolēni paši varēja iejusties banku darbinieku lomā, izvērtēja iesniegto kredīta pieteikumu, kā arī lēma, piešķirt vai nepiešķirt kredītu.

14.01.

11.klašu skolēniem norisinājās pasākums “Mans dzīves aicinājums”, kura mērķis bija skolēniem iemācīties, kā izplānot un sasniegt savus mērķus.

Nodarbību vadīja “Jauniešu akadēmijas Pacel Pasauli” vadītāja Dace Briede – Zālīte. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Kuldīgas Centra vidusskolā 10.klases skolēniem notika pasākums “Kāds esmu es?”, kura mērķis bija skolēniem iegūt zināšanas, kā plānot sagatavošanās darbus savai izvēlētai nākotnes profesijai. Skolēni praktiski veica pašnovērtējuma testu, kura rezultāts parādīja viņu stiprās un vājās puses. Nodarbību vadīja “Jauniešu akadēmijas Pacel Pasauli” vadītāja Dace Briede – Zālīte. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

12.11.

12.novembrī 12.klašu skolēniem notika seminārs “Karjeras izvēles ceļš krāsainajās smiltīs”. Pasākums tika īstenots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Semināra laikā skolēni mācījās, kā izplānot un sasniegt savus karjeras izvēles mērķus.

  

2.11.2018.

2. novembrī 3.a klases skolēni apmeklēja Ādažu Čipsi zīmola pārtikas rūpnīcu. Pasākums tika īstenots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Skolēni uzzināja, kā top viņu iecienītie čipsi un kādas profesijas tiek pārstāvētas uzņēmumā.
3.a klases skolēni devās arī uz VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””. Pasākuma laikā skolēni uzzināja par daudzajām lidostas struktūrvienībām kā iespējamām darba vietām pasažieru apkalpošanas sfērā un lidostas infrastruktūras uzturēšanas sfērā. Lidostā skolēni iepazinās ar gaisa satiksmes dispečera profesiju, lidmašīnas apkopes mehāniķa, pilota, stjuartes profesijām, uzzināja par izglītības un darba iespējām šajās jomās.

31.10.2018.

Kuldīgas Centra vidusskolas 8. – 11. klašu skolēni piedalījās VIAA organizētajā seminārā “Stereotipi un realitāte – karjeras iespējas būvniecības nozarē”.

30. 10.

4.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz maizes ceptuvi “Lāči” un piedalījās izzinoši izglītojošā mācību ekskursijā “Es, kā maizes cepējs”. Pasākums  tika īstenots projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Skolēni gida pavadībā tika iepazīstināti ar ceptuvi. Ekskursijas laikā skolēni varēja iepazīties, kā un kur maizīte rūgst, uz kā veido un kur to cep, kā notiek darbs cehos.
Interesantākais un aizraujošākais bija klases rupjmaizes kukuļa veidošanas process un kopīgā kliņģera cepšana.

 

18.10. 

9. klašu skolēni viesojās SIA “Bobsleja un kamaniņu trasē” Siguldā. Pasākums tika īstenots projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Sarunas mērķis ar sporta jomas profesionāļiem  bija iepazīt viņu darba ikdienu un uzzināt, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šo profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū un sporta elitē.

15.10.-19.10

Karjeras projekta ietvaros Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Kuldīgas Centra vidusskolas 1.klašu skolēniem notika pasākums “Ko dara pasākuma vadītājs, organizētājs , noformētājs?” Pasākuma laikā tika iepazīta tāda profesija kā aerodizains. Pasākuma vadītāja Inta Lagzdeniece piedāvāja skolēniem iejusties aerodizainera lomā.
Skolēni paši pūta balonus, no tiem izveidoja izveidoja sunīti un puķi.

 

No 9.10. – 12.10. norisinājās Kuldīgas novada pasākums “Uzņēmumu dienas””. Pasākuma ietvaros 7.b klases skolēni apmeklēja karameļu fabriku Jelgavā. Mācību ekskursijas laikā skolēni iepazina uzņēmuma darba specifiku, kā arī piedalījās meistarklasē “Kā gatavo karameles?”, izgatavojot savu īpašo karameli.

10.10.

10.oktobrī 5.a un 5.d klases skolēni devās mācību ekskursijā  uz Dzelzceļa muzeju un Rīgas lidostu ,projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar šo jomu profesijām.

 

09.10.2018.

Uzņēmumu nedēļā, 9.oktobrī 8.a klases skolēni devās ekskursijā uz Jelgavu SIA “Signum”, Nr.8.3.5.9/16/I/001/ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Skolēni apmeklēja ceļa zīmju ražotni “Signum”, kurā uzzināja, ka Kuldīgu “Signumā” dēvē par Rūķu pilsētiņu, jo pasūta mazas, nestandarta ceļa zīmes. Skolēni uzzināja par lāzergriešanu, kā arī par dažādu iekārtu funkcijām un izmaksām. Ekskursijas laikā iepazina tādas profesijas, kā metinātājs, grāmatvedis, inženieris, krāsotājs.

      

      

Š.g. 9.oktobrī notika Kuldīgas novada pasākums “Veru durvis uz vidusskolu”. Pasākuma ietvaros Kuldīgas Centra vidusskolā viesojās skolēni no Kuldīgas pilsētas un Kuldīgas novada skolām.

Kuldīgas Centra vidusskolā skolēniem tika sagatavota prezentācija par skolu, mācību programmām, pulciņiem, skolēnu aktivitātēm uc. Muzikālu priekšnesumu sniedza 12.klases skolnieces Nikola un Alma. Skolēniem bija orientēšanās pa skolu, kuras laikā varēja iepazīt skolu.

08.10.2018.

Š.g. 8.oktobrī 3.b klases skolēni un skolotāja Irina Hofmarka viesojās SIA “Lāči”, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākuma vadītāja atraktīvi stāstīja par uzņēmuma dibināšanas ideju, uzņēmuma specifiku, par maizes tapšanas procesu un tradīcijām, par meistariem, amatu nosaukumiem un profesijām maizes ceptuvē. Skolēni iesaistījās dažādās aktivitātēs, piemēram, maizes kukuļu svēršanā, maizītes degustācijā.

Skolēnu uzzināja seno maizes cepšanas darba rīku nosaukumus. Skolēni praktiski piedalījās maizes, kliņģera un cepumu veidošanas procesā. Uzzināja, kā tiek gatavota rupjmaize pēc sentēvu receptes.

03.10.2018.

Šā gada 3 .oktobrī Kuldīgas Centra vidusskolas 5.a un 5.b klases skolēni viesojās SIA “Lāči”, projekta Nr. 8.3.5.0/16/i/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolēniem bija iespēja doties uz maizes ceptuvi SIA “Lāči”. Nodarbība iesākās ar iepazīšanos, ceptuves vispārīgo apskati, kā arī iepazina maizes cepēju darba ikdienu un viņu darba rīkus. Ceptuves darbinieks pastāstīja, kādi profesiju pārstāvji strādā maizes ceptuvē, kā arī kur realizē savu produkciju. Darbnīcās skolēni, darbojoties komandā, veidoja bulciņas un saldo kliņģeri.

Izglītojošās ekskursijas – darbnīcas gaitā skolēni guva priekšstatu par profesiju daudzveidību, kas nepieciešama maizes cepšanas uzņēmuma veiksmīgai darbībai.

Pedagogs, karjeras konsultants – Inese Titova

              

               

29.05.2018.

    

Kuldīgas Centra vidusskolas pasākums “Profesiju karuselis”
Skolēni iepazinās ar 7 dažādu profesiju pārstāvjiem, viņu darba ikdienu, prasmēm un īpašībām, izglītības un darba iespējām šajās profesijās. Diskutēja par to, kā veidojas karjeras ceļš un kā pieņemt lēmumu.
Pasākums notiek projekta Nr. 8.3.5.0/16/ I/ 001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

10.04.2018.

Kuldīgas Centra vidusskolas 11. klases skolēni piedalījās Swedbank praktisko mācībstundu programmā ,, Dzīvei gatavs!” Mācību stundas vada bankas darbinieki, kur līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, ar praktisku uzdevumu palīdzību tiek sniegts priekšstats par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas.

06.04.2018.

Kuldīgas Centra vidusskolas 12. klašu skolēnu tikšanās ar RTU Liepājas filiāles pārstāvjiem par izglītības iespējām.

04.04.2018.

Kuldīgas Centra vidusskolas 5. klašu skolēniem norisinājās pasākums ,, Iepazīsti profesiju.”, kura laikā skolēni apmeklēja Laimas muzeju, lai iepazītu tajā esošos procesus un pārstāvētās profesijas.  Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

04.04.2018.

Kuldīgas Centra vidusskolas 8. – 12. klašu interesenti apmeklēja VIA organizētu semināru par loģistikas nozares piedāvātajām karjeras iespējām.

06.03.2018.

Kuldīgas Centra vidusskolā 8. klašu un 11. klašu skolēniem norisinājās pasākums ,, Mans dzīves aicinājums.”, kura mērķis bija skolēniem iemācīties, kā izplānot un sasniegt savus mērķus. Nodarbību vadīja ,,Jauniešu akadēmijas Pacel Pasauli” vadītāja Dace Briede – Zālīte. Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

27.02.2018.

Kuldīgas Centra vidusskolā  10. – 11. kl. norisinājās pasākums ,,Kāds es esmu?”, kura mēķis bija skolēniem iegūt zināšanas, kā plānot sagatavošanās darbus savai izvēlētai nākotnes profesijai. Nodarbību vadīja ,,Jauniešu akadēmijas Pacel Pasauli” vadītāja Dace Briede – Zālīte. Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

16.02.2018.

Kuldīgas Centra vidusskolā norisinājās pasākums ,,KCV virtuves pavēlnieks”, kura laikā skolēni iepazinās ar pavāra profesiju. Noslēgumā skolēni viesojās restorānā ,,Bangerts”, lai iepazītos ar ēdināšanas iestādes vidi. Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

12.02.2018.

Kuldīgas Centra vidusskolas 11. klases skolēni piedalījās Swedbank praktisko mācībstundu programmā ,, Dzīvei gatavs!” Mācību stundas vada bankas darbinieki, kur līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, ar praktisku uzdevumu palīdzību tiek sniegts priekšstats par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas.

05.02.2018.

Kuldīgas Centra vidusskolā 2. klasēm norisinājās pasākums ,, Es, mazais zinātnieks.”, kurā skolēnus iepazināja ar robotikas pamatzināšanām Kaspars Čabs. Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

26.01.2018.

Kuldīgas Centra vidusskolā 12. klasēs norisinājās  pasākums ,, Mana karjera žurnālistikā.” , kurā viesojās Monta Jakovela. Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

19.01.2018.

Kuldīgas Centra vidusskolā uz absolventu dienu ieradās absolventi, lai tiktos ar vidusskolas skolēniem un dalītos savā pieredzē, kā arī piedalījās diskusijā ,, Vai viegli būt jaunam?”

08.12.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolas 11. klases skolēni piedalījās Swedbank praktisko mācībstundu programmā ,, Dzīvei gatavs!”Mācību stundas vada bankas darbinieki, kur līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, ar praktisku uzdevumu palīdzību tiek sniegts priekšstats par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas.

07.11.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolas 1. – 4. klašu skolēniem notika pasākums ,, Ko dara pasākuma organizētājs un vadītājs?”. Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

07.11.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolas 9. klašu skolēni piedalījās Kuldīgas novada organizētajā pasākumā ,,Informācijas diena 9.klašu skolēniem PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā”.

03.11.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolā interesentiem no vidusskolas norisinājās pasākums “Millenium paaudze darba pasaulē” , kurā uzstājas lektore Z. Rubene. Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

30.10.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolā pie 1. – 4. klašu skolēniem viesojās stikla pūtēji no Ventspils, kuri stāstīja par stikla pūtēja profesiju un rādīja stikla pūšanas paraugdemonstrējumus.

26.10.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni piedalījās seminārā ,, Uzdrīksties uzvarēt” Rīgā!

18.10.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolas 7.a un 7.b klase devās ekskursijā uz uzņēmumu ,,Lāči”, lai iepazītos ar tajos esošajiem ražošanas procesiem un tajos nepieciešamajām profesijām. Ekskursija tika īstenota ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

18.10.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolas 7.a un 7.b klase devās ekskursijā uz lidostu ,,Rīga”, lai iepazītu  lidostas darbinieku darba ikdienu, darba specifiku un uzzinātu kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai veiktu šo darbu.. Ekskursija tika īstenota ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

29.09.2017

Kuldīgas Centra vidusskolēniem norisinājās tikšanās ar Ventspils augstskolu (VeA)Informāciju tehnoloģiju fakultāti (ITF)

Kuldīgas Centra vidusskolēniem norisinājās tikšanās ar Ventspils augstskolu (VeA)Informāciju tehnoloģiju fakultāti (ITF).

VeA ITF vizītes laikā:

1. Skolēnus iepazīstināja ar VeA ITF studiju programmām, studiju dzīvi, karjeras iespējām;

2. IT nozares pārstāvju prezentācija un demonstrācija ar praktiskiem piemēriem, parādot skolā apgūstamās mācību vielas nepieciešamību;

3. Konkurs skolēniem.

 

16.10.2017

Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās

Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni piedalījās VIAA organizētajā seminārā ,,Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”.

norisinājās Kuldīgas novada pasākums ,,Uzņēmumu dienas” , kurā piedalījās visas Kuldīgas novada 8. klases, tajā skaitā Kuldīgas Centra vidusskolas 8.a, 8.b, 8.c un 8.d klase!