1.klasē 2024./2025.m.g. 

Kuldīgas novadā deklarēto bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē uzsāksim 11.martā plkst. 8:00 (arī ar elektronisko parakstu iesniegtos iesniegumus).

Kuldīgas Centra vidusskola no 2024.gada 11.marta plkst.8.00 uzsāk audzēkņu uzņemšanu 1.klasē 2024./2025.m.g.

 • Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtīt uz e-pastu kcv@kuldiga.lv, tēmā norādot “Uzņemšana 1.klasē”. Iesnieguma veidlapa šeit:
 • Iesniegumu ar parakstu skenētā veidā, sūtīt uz e-pastu kcv@kuldiga.lv, tēmā norādot “Uzņemšana 1.klasē”. Iesnieguma oriģināls piecu darba dienu laikā obligāti jānogādā Mucenieku ielā 6. Iesnieguma veidlapa šeit docx formātā vai šeit pdf formātā:
 • Iesniegumu rakstīt klātienē, skolas lietvedībā Mucenieku ielā 6 – no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.9.00 – 15.00.

Lai pieteiktu bērnu skolā, vecākiem/aizbildņiem nepieciešams uzrādīt:

 • Personu apliecinošu dokumentu;
 • Bērna dzimšanas apliecību.

Sīkāka informācija skolas lietvedībā – tālr.27020536, Mucenieku iela 6, Kuldīga.

2.-9.klasē

Izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Kuldīgas Centra vidusskolas lietvedībā iesniedz  sekojošus dokumentus:

 1. Iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu skolā;
 2. Iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu- liecību;
 3. Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

10.klasē 

Uzņemšanas kārtiba 10.klasē

Visiem, kuri vēlas mācīties Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • skolas direktorei adresēts iesniegumu;
 • izvēlēto priekšmetu plānu;
 • medicīnas dokumenti (veidlapas 026/u);

11. vai 12.klasē 

Uzņemšanas kārtība 11. un 12.klasē

Lai izglītojamo uzņemtu 11. vai 12. klasē, izglītojamā vecāks vai izglītojamais, ja tas sasniedzis pilngadību, iesniedz izglītības iestādes lietvedībā:

 • Iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības programmā;
 •  apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • 10. vai 11. klases liecības kopiju (uzrādot oriģinālu).