1.klasē 2021./2020.m.g.

Kuldīgas novadā deklarēto bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē izglītības iestādēs uzsāks 1. martā plkst. 8.00 (arī elektroniskajiem pieteikumiem – no 8.00).

Iesniegumi, kas elektroniski tiks iesniegti līdz 1. marta plkst. 8.00, netiks izskatīti, jo tiks uzskatīti par iesniegtiem pirms termiņa.

Lai gan valdība pagarināja ārkārtējo situāciju valstī līdz 6. aprīlim, pašvaldība, izprotot vecāku vēlmi laikus pieteikt bērnus mācībām skolā, pieteikumu pieņemšanu organizēs jau martā, aicinot vecākus iespēju robežās izmantot elektronisku pieteikšanos un klātienē uz skolām nenākt.

Tā kā ne visiem vecākiem ir e-paraksts, tiks pieņemti arī izdrukāti, parakstīti, tad ieskenēti un uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi atsūtīti iesniegumi – vecākiem tikai jāatceras, ka piecu dienu laikā izglītības iestādē obligāti jānogādā arī iesnieguma oriģināls.

Iesnieguma veidlapa

Iesnieguma veidlapa, ja iesniegsiet ar elektronisko parakstu

2.-9.klasē

Izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Kuldīgas Centra vidusskolas lietvedībā iesniedz  sekojošus dokumentus:

  1. Iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu skolā;
  2. Iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu- liecību;
  3. Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

10.klasē 

Uzņemšanas kārtība 10.klasei

Visiem, kuri vēlas mācīties Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • skolas direktorei adresēts iesniegumu;
  • izvēlēto priekšmetu plāns;
  • medicīnas dokumenti (veidlapas 026/u);

 

11. vai 12.klasē 

Uzņemšanas kārtība 11. un 12.klasē

Lai izglītojamo uzņemtu 11. vai 12. klasē, izglītojamā vecāks vai izglītojamais, ja tas sasniedzis pilngadību, iesniedz izglītības iestādes lietvedībā:

  • Iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības programmā;
  •  apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • 10. vai 11. klases liecības kopiju (uzrādot oriģinālu).