Kuldīgas Centra vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā 2021./2022.m.g.:

  1. Turpināt  nodrošināt atbalstošu, kompetenču pieejā balstītu un kvalitatīvu mācību vidi ikvienam izglītojamajam.
  2. Veidot vienotu izpratni par skolas vērtībām- Atbildība. Sadarbība. Gudrība.
  3. Mērķtiecīgi organizēt klašu stundas, veidojot vienotu izpratni par skolas vērtībām – Atbildība. Gudrība.  Sadarbība. un iedzīvinot skolas vidē.
  4. Attīstīt pašvadības prasmes, sekmējot izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju, vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.
  5. Sadarbojoties ar vecākiem, veicināt izglītojamo karjeras vadības prasmju attīstīšanu, pozitīvu sociālo aktivitāti, veselīga dzīvesveida izpratni.