Kuldīgas Centra vidusskolas galvenie uzdevumi 2017./2018.m.g.

  1. Nodrošināt atbalstošu kompetenču pieejā balstītu un kvalitatīvu mācību vidi ikvienam izglītojamajam.
  2. Sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.
  1. Sadarbojoties ar vecākiem, veicināt izglītojamo karjeras vadības prasmju attīstīšanu, pozitīvu sociālo aktivitāti, veselīga dzīvesveida izpratni.