1. Pilotskola projektā «Kompetenču pieeja mācību saturam», Nr.8.3.1.1./16/I/002
  2. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,  Nr.8.3.5.0./16/I/001
  3. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai,  Nr.8.3.2.2./16/I/001 SAM: 8.3.2.
  4. Pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
  5. Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu, telpu un stadiona pārbūve, atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā
  6. “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080)

Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai. Projekta nr. : S-LG750-17-GR-080

Seminārs KCV skolotājiem par medijpratību.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta nr. : 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2.

Kuldīgas Centra vidusskolas pasākumu plāns 2017./2018. m. g.

Projekta mērķis

Nodrošināt  izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību .

Pasākuma nosaukums Norises laiks
Mācību vizītes Ventspils augstskolas fizikas laboratorijās 8.-12.kl. 2017.gada 29.novembris
2018.gada 31. janvāris
2018.gada marts,
2018. gada maijs
Interešu izglītības pulciņš “Elektroniķis un pētnieks”5.-9.kl. 2018.gada 8.janvāris- 31.maijs
Interešu izglītības pulciņš “Tehniskie prāti “ 5.-9.kl. 2018.gada janvāris- maijs
Pedagoga palīgs 2.-6.kl. 2018.gada 8.janvāris- 31.maijs
Praktiskās nodarbības peldēšanā  3.-4.kl. 2018.gada 17.janvāris-30. maijs
Mācību vizīte “AHHAA” centrā Igaunijā 7.-11.kl. 2018.gada  maijs
Mācību vizīte Liepājas teātrī 1.-9.kl. 2018.gada  maijs
Radošā vasaras nometne “Tehniskie prāti“ 1.-12.kl. 2018.gada jūnijs
Radošā nometne “Zini un vari!” 2.-9.kl. 2018.gada jūnijs
Interešu izglītības pulciņš “Elektroniķis un pētnieks “

Dalībnieku vecums  10 – 15 gadi.

Pulciņa mērķis ir radīt un pilnveidot skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot viņos izpratni par dabas norišu daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā, un izpratnes veidošanos par ilgtspējīgas attīstības principiem.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas metodes un paņēmieni, ar kuru palīdzību skolēni mācās  eksperimentēt, pētīt, veikt laboratorijas darbus un praktiskos darbus.

Situāciju izvērtēšana notiks ar mācību ekskursijā , paraugu vākšanu, sistematizēšanu,  novērtēšanu laboratorijā.

Lai paplašinātu zināšanas, skolēni mācās  strādāt ar dažādiem noteicējiem un mikroskopiem, attēliem un videofilmām. Skolēni arī piedalīsies apkārtējās vides sakopšanā un atkritumu šķirošanā.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” inženieris Juris Hofmanis iepazīstina izglītojamos ar siltumapgādes procesiem.

Interešu izglītības pulciņš “Tehniskie prāti”

Dalībieku vecums 10 – 15 gadi.

Programmas mērķis ir radīt un pilnveidot skolēnos interesi par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, attīstot programmēšanas, robotikas un dažādu mehānismu darbības principu iemaņas.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas metodes un paņēmieni, ar kuru palīdzību skolēni mācās  izmantot dažādas programmēšanas valodas un vides, NXT Mindstorms un LEGO Education komplektus, pētī, radoši izmanto iegūtās zināšanas, veic praktiskos darbus gan patstāvīgi, gan grupās.

Praktiskās nodarbības peldēšanā

Dalībnieki – 3. un 4. klašu izglītojamie.

Nodarbībās  attīsta  izglītojamā atsevišķas fiziskās īpašības un kustību iemaņas, izmantojot vispārējo fizisko sagatavotību un speciālos vingrinājumus uz sauszemes un ūdenī.

Pedagoga palīgs 

Palīdz mācību priekšmeta skolotājam ikdienas darbā  ar izglītojamiem speciālajās pamatizglītības programmās no 2.līdz 6. klasei . Skolotāja palīgs atbalstu sniedz matemātikas un dabaszinību stundās atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim.

    

29.11.2017.

    

8.-12.kl. skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001. apmeklēja Ventspils augstskolu, lai papildinātu savas zināšanas fizikā. Skolēni veica dažādus eksperimentus fizikas laboratorijā, veidoja prezentācijas par nodarbībā apgūto.
Nodarbību tēmas:

  • Vielu īpatnējā siltumietilpība, Arhimēda spēks, ballistika.
  • Universālās gāzu konstantes noteikšana, 2.Ņūtona likums, ballistika.
31.01.2018. 

  

8.-9.kl. skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001. apmeklēja Ventspils augstskolu, lai papildinātu savas zināšanas fizikā. Skolēni veica dažādus eksperimentus fizikas laboratorijā, veidoja prezentācijas par nodarbībā apgūto.
Nodarbību tēmas:

  • Gaismas spektra mērījumi, izmantojot dažādus gaismas avotus, gaismas ātruma noteikšana dažādās vidēs, gaismas difrakcija.
28.03.2018.

Skolēniem bija iespēja izvēlēties izstrādāt jeb apgūt divus no 3 Ventspils augstskolas piedāvātajiem fizikas praktikuma laboratorijas darbiem. Skolēni apguva un laboratorijas darbu izstrādes noslēgumā prezentēja savus rezultātus un jauniegūto izpratni par:

1) gaismas pārvietošanās ātrumu gaisā, kā arī optiski blīvākā vidē – stiklā;

2) gaismas laušanas parādību, gaismai pārejot no gaisa ūdenī;

3) gaismas viļņu dabu, novērojot difrakcijas ainu.

Skolēni pilnveidoja un attīstīja prasmes darboties komandā, darboties ar tehniskiem iekārtu aprakstiem, veikt fizikālo lielumu mērījumus, veikt katrā attiecīgajā darbā nepieciešamos aprēķinus, veikt iegūtā rezultāta ticamības novērtējumu, salīdzinot to ar teorētiskajām zināšanām, kā arī noslēgumā prezentēja secinājumus par visas laboratorijas izstrādes gaitā veiktajiem mērījumiem, aprēķiniem un gūto pieredzi.