1. Pilotskola projektā «Kompetenču pieeja mācību saturam», Nr.8.3.1.1./16/I/002
  2. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,  Nr.8.3.5.0./16/I/001
  3. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai,  Nr.8.3.2.2./16/I/001 SAM: 8.3.2.
  4. Pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
  5. Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu, telpu un stadiona pārbūve, atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā
  6. “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080)

Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai. Projekta nr. : S-LG750-17-GR-080

21.09.

21.septembrī Kuldīgas Centra vidusskolā notika KCV un DA Liepājas pilsētas 5. vidusskolas medijpratības seminārs Skrundas, Alsungas, Aizputes, Liepājas, Kuldīgas novada skolu pedagogiem. Pieredzē dalījās skolotājas Iveta Eglīte, Antra Spuļģe, Larisa Flugrāte un Indra Tīruma.
Nodarbības vadīja arī Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pārstāve Itija Vespere -“Kvalitatīvi un uzticami mediji: ikdienā un pētniecībā” un Skrundas televīzijas žurnāliste  Baiba Podniece – “Reģionālie mediji un to loma”.

Seminārs KCV skolotājiem par medijpratību.

Medijpratības meistarklase Kuldīgas Centra vidusskolā

Kuldīgas Centra vidusskolā 17. aprīlī notika medijpratības meistarklase angļu valodā, ko vadīja Fulbraita fonda stipendiāte Alina K. Clay no ASV. Šī aktivitāte norisinājās Izglītības attīstības centra īstenotā un ASV vēstniecības Latvijā finansētā projekta „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” ietvaros.

Nodarbības laikā skolēni, ar dažādu interesantu uzdevumu palīdzību, iepazina iemeslus, kāpēc rodas viltus ziņas, kā var pārbaudīt ziņu avotus, ziņas un attēlu ticamību. Skolēniem bija iespēja  izvērtēt dažādas interneta vietnes, Facebook, Twitter kontus un mēģināt pašiem noteikt pazīmes, kas liecina par tajos atrodamās informācijas patiesumu. Alina skolēnus iepazīstināja ar tiešsaistes rīkiem, ko izmantot, lai pārbaudītu informāciju.

Skolēni novērtēja iespēju papildināt svešvalodas prasmes, diskutējot angļu valodā, kā arī iegūtās zināšanas , kas palīdz  pamanīt un  atpazīt viltus ziņas, padomāt pirms , kādu ziņu “ielaikot”, liek padomāt par informāciju, kas atrodama sociālajos tīklos un tās izplatīšanās ātrumu.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta nr. : 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2.

Kuldīgas Centra vidusskolas pasākumu plāns

2018./2019. m. g.

Projekta mērķis:

Nodrošināt  izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību .

Pasākuma nosaukums Norises laiks
Pedagoga palīgs 2.-7.kl. 2018.gada 4.septembris- 2019.gada 31.maijs
Nodarbības peldbaseinā 3.-4.kl. 2018.gada oktobris-maijs
Diskusiju klubs ”Runā, runā, sarunā !” 2.-6.kl.
( angļu valodā)
2018.gada oktobris- 2019.gada maijs
Nodarbību cikls “Zinu un varu.” 2018.gada oktobris- 2019.gada aprīlis
Vasaras nometne “Tehniskie prāti”1.-12.kl. 2019.gada jūnijs
Vasaras radošā nometne “Zini un vari!” 2019.gada jūnijs

Interešu izglītības pulciņš “Elektroniķis un pētnieks “

Dalībnieku vecums  10 – 15 gadi.

Pulciņa mērķis ir radīt un pilnveidot skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot viņos izpratni par dabas norišu daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā, un izpratnes veidošanos par ilgtspējīgas attīstības principiem.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas metodes un paņēmieni, ar kuru palīdzību skolēni mācās  eksperimentēt, pētīt, veikt laboratorijas darbus un praktiskos darbus.

Situāciju izvērtēšana notiks ar mācību ekskursijā , paraugu vākšanu, sistematizēšanu,  novērtēšanu laboratorijā.

Lai paplašinātu zināšanas, skolēni mācās  strādāt ar dažādiem noteicējiem un mikroskopiem, attēliem un videofilmām. Skolēni arī piedalīsies apkārtējās vides sakopšanā un atkritumu šķirošanā.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” inženieris Juris Hofmanis iepazīstina izglītojamos ar siltumapgādes procesiem.

Interešu izglītības pulciņš “Tehniskie prāti”

Dalībieku vecums 10 – 15 gadi.

Programmas mērķis ir radīt un pilnveidot skolēnos interesi par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, attīstot programmēšanas, robotikas un dažādu mehānismu darbības principu iemaņas.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas metodes un paņēmieni, ar kuru palīdzību skolēni mācās  izmantot dažādas programmēšanas valodas un vides, NXT Mindstorms un LEGO Education komplektus, pētī, radoši izmanto iegūtās zināšanas, veic praktiskos darbus gan patstāvīgi, gan grupās.

Praktiskās nodarbības peldēšanā

Dalībnieki – 3. un 4. klašu izglītojamie.

Nodarbībās  attīsta  izglītojamā atsevišķas fiziskās īpašības un kustību iemaņas, izmantojot vispārējo fizisko sagatavotību un speciālos vingrinājumus uz sauszemes un ūdenī.

Pedagoga palīgs 

Palīdz mācību priekšmeta skolotājam ikdienas darbā  ar izglītojamiem speciālajās pamatizglītības programmās no 2.līdz 6. klasei . Skolotāja palīgs atbalstu sniedz matemātikas un dabaszinību stundās atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim.

    

29.11.2017.

    

8.-12.kl. skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001. apmeklēja Ventspils augstskolu, lai papildinātu savas zināšanas fizikā. Skolēni veica dažādus eksperimentus fizikas laboratorijā, veidoja prezentācijas par nodarbībā apgūto.
Nodarbību tēmas:

  • Vielu īpatnējā siltumietilpība, Arhimēda spēks, ballistika.
  • Universālās gāzu konstantes noteikšana, 2.Ņūtona likums, ballistika.
31.01.2018. 

  

8.-9.kl. skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001. apmeklēja Ventspils augstskolu, lai papildinātu savas zināšanas fizikā. Skolēni veica dažādus eksperimentus fizikas laboratorijā, veidoja prezentācijas par nodarbībā apgūto.
Nodarbību tēmas:

  • Gaismas spektra mērījumi, izmantojot dažādus gaismas avotus, gaismas ātruma noteikšana dažādās vidēs, gaismas difrakcija.
28.03.2018.

Skolēniem bija iespēja izvēlēties izstrādāt jeb apgūt divus no 3 Ventspils augstskolas piedāvātajiem fizikas praktikuma laboratorijas darbiem. Skolēni apguva un laboratorijas darbu izstrādes noslēgumā prezentēja savus rezultātus un jauniegūto izpratni par:

1) gaismas pārvietošanās ātrumu gaisā, kā arī optiski blīvākā vidē – stiklā;

2) gaismas laušanas parādību, gaismai pārejot no gaisa ūdenī;

3) gaismas viļņu dabu, novērojot difrakcijas ainu.

Skolēni pilnveidoja un attīstīja prasmes darboties komandā, darboties ar tehniskiem iekārtu aprakstiem, veikt fizikālo lielumu mērījumus, veikt katrā attiecīgajā darbā nepieciešamos aprēķinus, veikt iegūtā rezultāta ticamības novērtējumu, salīdzinot to ar teorētiskajām zināšanām, kā arī noslēgumā prezentēja secinājumus par visas laboratorijas izstrādes gaitā veiktajiem mērījumiem, aprēķiniem un gūto pieredzi.

08.05.2018.

8.-12.klases skolēni apmeklēja  zinātnes centru “AHHAA” Tartu, Igaunijā.

Skolēni piedalījās darbnīcā “Operācija “Acs” ”

Darbnīcā skolēni uzzināja, kā funkcionē mūsu acis, kam pieder pasaulē vislielākā acs, kā arī daudz ko citu interesantu par acīm un redzi. Praktiski pārbaudīja, cik droši rokās var noturēt  skalpeli, izdarot griezumus acī.

Darbnīca ”Kāposta ķīmija”

Vai jūs zināt, kas ir indikators un kur to izmanto? Vai indikatoru var uztaisīt no ikdienā sastopamām lietām, piemēram, parasta kāposta? Ar ko atšķiras sārmi un skābes, un kāpēc ir svarīgi zināt? To visu skolēni uzzināja  darbnīcā.

15.05.2018.

Mācību vizīte Liepājas teātrī

Teātrī skolēni iepazinās ar scenogrāfa, gaismotāja, tērpu dizainera, mākslinieka, maketētāja, aktiera profesijām un pienākumiem. Apmeklēja šo profesiju pārstāvju darba telpas, redzēja darbus, kas vēl top, kā arī tos, kas jau bija tapuši iepriekšējām izrādēm. Skolēnus iepazīstināja ar teātra vēsturi. Kā arī paši varēja iejusties aktieru lomā, jo tika grimēti un saposti aktieru tērpos.

     

     

16.05.2018.

2018. gada 16. maijā Ventspils Augstskolā notika  beidzamā mācību vizītes nodarbība. Tās tēma bija  elektronika. Skolēni veica eksperimentus, zīmēja shēmas, pētīja ūdens ietekmi uz elektroniskajām shēmām.  Izveidoja laternas prototipu,izveidoja sistēmu, kas automātiski, samazinos gaismas līmenim ieslēdz gaismas diodi. Nodarbības beigās prezentēja savus eksperimentu rezultātus un atbildēja uz pasniedzēju Pētera Bitāna un Dāvja Fišera jautājumiem. Paldies Ventspils Augstskolai par sadarbību!