Projekta mērķis:

Nodrošināt  izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību .

ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001)  2022./2023. m.g. plānotās aktivitātes

 Pasākums Laiks Mērķgrupa
Pedagoga palīgs/otrais pedagogs 2022.gada  oktobris-2023.gada maijs 1.-4.klases
Mācīšanās grupas 2022.gada oktobris-2023.gada maijs 5.-8.klases
Interešu izglītības pulciņš “Robotika” 2022.gada  oktobris-2023.gada maijs 1.-3. klases
Interešu izglītības pulciņš “Tehniskie prāti” 2022.gada  oktobris-2023.gada maijs 5.-9. klases

 

2022.2023. mācību gadā skola realizē atbalsta pasākumus STEM un vides un multidisciplinārajā jomā.

“Pedagoga palīgs/otrais pedagogs”
Šī atbalsta ietvaros pedagoga palīgs/otrais pedagogs piedalās mācību stundā , sniedzot atbalstu skolēniem , kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums un/vai atbalsta personāla ieteikums.
Mācību stundā pedagoga palīga atbalsts ir mērķtiecīgi virzīts, lai individualizētu darbu klasē.- atbalstot gan skolēnus, kuriem ir mācību grūtības, gan talantīgajiem skolēniem . Skolotāju palīgi, kopā ar mācību priekšmeta skolotāju, vienojas par palīdzības sniegšanu konkrētam bērnam klasē.

Pedagoga palīgs/otrais pedagogs “ atbalstu šajā mācību gadā sniedz 230 skolēniem no 1.-4.klasei matemātikas,dabaszinību un latviešu valodas stundās.

Atbalsta pasākums ”Mācīšanās grupas” mērķtiecīgi šajā mācību gadā tiek realizēts 5. un 6. klasēs, jo analizējot skolēnu ikdienas mācību sasniegumus iepriekšējā mācību gadā, secinājām, ka šajā posmā skolēniem ir nepieciešams nodarbības mācību satura apguvei. 

Interešu izglītības pulciņš “Robotika”
Skolēniem tiek radīta interese par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām ,apgūstot elementāras prasmes robotu mehānismu darbībā. Attīsta sadarbības prasmes. Skolēni mācās strādāt grupās un individuāli.

Interešu izglītības pulciņš “Tehniskie prāti.”
Apgūstot programmēšanas pamatus, skolēni pilnveido savas prasmes darbā ar dažādiem mehānismiem. Apgūst dažādas programmēšanas valodas un vides, MakeBlokrobotu mehānisku salikšanu, programmēšanu, pētniecību un radošu zināšanu izmantošanu, veicot praktiskus darbus.

 

ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001)  2021./2022. m.g. plānotās aktivitātes

Pasākums

Laiks

Mērķgrupa

Pedagoga palīgs/otrais pedagogs

2021. gada oktobris – 2022.gada maijs

1.- 4. klases

Mācīšanās grupas

2021. gada oktobris – 2022.gada maijs

5.-8.klases

Talantu programma

2021. gada oktobris – 2022.gada maijs

5.-6.klases

Interešu izglītības pulciņš “Robotika”

2021. gada oktobris – 2022.gada maijs

1.-3.klases

Interešu izglītības pulciņš“Tehniskie prāti “

2021. gada oktobris – 2022.gada maijs

5.-9. klases

ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001)  2020./2021. m.g. plānotās aktivitātes

 Pasākums Laiks Mērķgrupa
Izglītojošas mācību ekskursijas un nodarbības 1.-12. klasēm STEM un vides jomā 2010.gada  oktobra-2021.gada maijam 1.-12.klasēm
Mācību vizīte un praktiskās nodarbības fizikā un robotikā Ventspils Augstskolas laboratorijās 2010.gada oktobra-2021.gada aprīlim 9.-12.klasēm
Praktiskās nodarbības peldēšanā 3.-4. klasei 2010.gada  oktobra-2021.gada maijam, pēc grafika 3.-. 4. klašu skolēni
Interešu izglītības pulciņš “Tehniskie prāti” 2010.gada  oktobra-2021.gada maijam Mērķgrupa 1.-9. klašu  skolēni un  10.-12.klašu skolēni ar augstiem sasniegumiem, motivāciju un interesi par datoriku, programmēšanu.
Interešu izglītības pulciņš “Elektroniķis un pētnieks” 2010.gada  oktobra-2021.gada maijam 5.-9.klašu skolēni
Nodarbību cikls  “Zinu un varu” 2010.gada  septembra-2021.gada maijam  2.-6. klašu skolēni
Pedagoga palīgs 2010.gada  septembra-2021.gada maijam 1.-9.klašu skolēni
Logopēds 2010.gada  septembra-2021.gada maijam 1.- 12. klašu skolēni
Speciālais pedagogs 2010.gada  septembra-2021.gada maijam 1.-9.klašu skolēni

2019./ 2020.m.g.

25. novembrī 2.b klase ekskursijā – mācību vizītē Kurzemes Democentrā.

2018./2019. m. g.

Projekta mērķis:

Nodrošināt  izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību .

Pasākuma nosaukums Norises laiks
Pedagoga palīgs 2.-7.kl. 2018.gada 4.septembris- 2019.gada 31.maijs
Nodarbības peldbaseinā 3.-4.kl. 2018.gada oktobris-maijs
Diskusiju klubs ”Runā, runā, sarunā !” 2.-6.kl.
( angļu valodā)
2018.gada oktobris- 2019.gada maijs
Nodarbību cikls “Zinu un varu.” 2018.gada oktobris- 2019.gada aprīlis
Vasaras nometne “Tehniskie prāti”1.-12.kl. 2019.gada jūnijs
Vasaras radošā nometne “Zini un vari!” 2019.gada jūnijs

2017./2018. m. g.

Interešu izglītības pulciņš “Elektroniķis un pētnieks “

Dalībnieku vecums  10 – 15 gadi.

Pulciņa mērķis ir radīt un pilnveidot skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot viņos izpratni par dabas norišu daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā, un izpratnes veidošanos par ilgtspējīgas attīstības principiem.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas metodes un paņēmieni, ar kuru palīdzību skolēni mācās  eksperimentēt, pētīt, veikt laboratorijas darbus un praktiskos darbus.

Situāciju izvērtēšana notiks ar mācību ekskursijā , paraugu vākšanu, sistematizēšanu,  novērtēšanu laboratorijā.

Lai paplašinātu zināšanas, skolēni mācās  strādāt ar dažādiem noteicējiem un mikroskopiem, attēliem un videofilmām. Skolēni arī piedalīsies apkārtējās vides sakopšanā un atkritumu šķirošanā.

 

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” inženieris Juris Hofmanis iepazīstina izglītojamos ar siltumapgādes procesiem.

Interešu izglītības pulciņš “Tehniskie prāti”

Dalībieku vecums 10 – 15 gadi.

Programmas mērķis ir radīt un pilnveidot skolēnos interesi par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, attīstot programmēšanas, robotikas un dažādu mehānismu darbības principu iemaņas.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas metodes un paņēmieni, ar kuru palīdzību skolēni mācās  izmantot dažādas programmēšanas valodas un vides, NXT Mindstorms un LEGO Education komplektus, pētī, radoši izmanto iegūtās zināšanas, veic praktiskos darbus gan patstāvīgi, gan grupās.

  

Praktiskās nodarbības peldēšanā

Dalībnieki – 3. un 4. klašu izglītojamie.

Nodarbībās  attīsta  izglītojamā atsevišķas fiziskās īpašības un kustību iemaņas, izmantojot vispārējo fizisko sagatavotību un speciālos vingrinājumus uz sauszemes un ūdenī.

Pedagoga palīgs 

Palīdz mācību priekšmeta skolotājam ikdienas darbā  ar izglītojamiem speciālajās pamatizglītības programmās no 2.līdz 6. klasei . Skolotāja palīgs atbalstu sniedz matemātikas un dabaszinību stundās atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim.

    

29.11.2017.

    

8.-12.kl. skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001. apmeklēja Ventspils augstskolu, lai papildinātu savas zināšanas fizikā. Skolēni veica dažādus eksperimentus fizikas laboratorijā, veidoja prezentācijas par nodarbībā apgūto.
Nodarbību tēmas:

  • Vielu īpatnējā siltumietilpība, Arhimēda spēks, ballistika.
  • Universālās gāzu konstantes noteikšana, 2.Ņūtona likums, ballistika.
31.01.2018. 

  

8.-9.kl. skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001. apmeklēja Ventspils augstskolu, lai papildinātu savas zināšanas fizikā. Skolēni veica dažādus eksperimentus fizikas laboratorijā, veidoja prezentācijas par nodarbībā apgūto.
Nodarbību tēmas:

  • Gaismas spektra mērījumi, izmantojot dažādus gaismas avotus, gaismas ātruma noteikšana dažādās vidēs, gaismas difrakcija.
28.03.2018.

Skolēniem bija iespēja izvēlēties izstrādāt jeb apgūt divus no 3 Ventspils augstskolas piedāvātajiem fizikas praktikuma laboratorijas darbiem. Skolēni apguva un laboratorijas darbu izstrādes noslēgumā prezentēja savus rezultātus un jauniegūto izpratni par:

1) gaismas pārvietošanās ātrumu gaisā, kā arī optiski blīvākā vidē – stiklā;

2) gaismas laušanas parādību, gaismai pārejot no gaisa ūdenī;

3) gaismas viļņu dabu, novērojot difrakcijas ainu.

Skolēni pilnveidoja un attīstīja prasmes darboties komandā, darboties ar tehniskiem iekārtu aprakstiem, veikt fizikālo lielumu mērījumus, veikt katrā attiecīgajā darbā nepieciešamos aprēķinus, veikt iegūtā rezultāta ticamības novērtējumu, salīdzinot to ar teorētiskajām zināšanām, kā arī noslēgumā prezentēja secinājumus par visas laboratorijas izstrādes gaitā veiktajiem mērījumiem, aprēķiniem un gūto pieredzi.

08.05.2018.

8.-12.klases skolēni apmeklēja  zinātnes centru “AHHAA” Tartu, Igaunijā.

Skolēni piedalījās darbnīcā “Operācija “Acs” ”

Darbnīcā skolēni uzzināja, kā funkcionē mūsu acis, kam pieder pasaulē vislielākā acs, kā arī daudz ko citu interesantu par acīm un redzi. Praktiski pārbaudīja, cik droši rokās var noturēt  skalpeli, izdarot griezumus acī.

Darbnīca ”Kāposta ķīmija”

Vai jūs zināt, kas ir indikators un kur to izmanto? Vai indikatoru var uztaisīt no ikdienā sastopamām lietām, piemēram, parasta kāposta? Ar ko atšķiras sārmi un skābes, un kāpēc ir svarīgi zināt? To visu skolēni uzzināja  darbnīcā.

   

15.05.2018.

Mācību vizīte Liepājas teātrī

Teātrī skolēni iepazinās ar scenogrāfa, gaismotāja, tērpu dizainera, mākslinieka, maketētāja, aktiera profesijām un pienākumiem. Apmeklēja šo profesiju pārstāvju darba telpas, redzēja darbus, kas vēl top, kā arī tos, kas jau bija tapuši iepriekšējām izrādēm. Skolēnus iepazīstināja ar teātra vēsturi. Kā arī paši varēja iejusties aktieru lomā, jo tika grimēti un saposti aktieru tērpos.

     

     

16.05.2018.

2018. gada 16. maijā Ventspils Augstskolā notika  beidzamā mācību vizītes nodarbība. Tās tēma bija  elektronika. Skolēni veica eksperimentus, zīmēja shēmas, pētīja ūdens ietekmi uz elektroniskajām shēmām.  Izveidoja laternas prototipu,izveidoja sistēmu, kas automātiski, samazinos gaismas līmenim ieslēdz gaismas diodi. Nodarbības beigās prezentēja savus eksperimentu rezultātus un atbildēja uz pasniedzēju Pētera Bitāna un Dāvja Fišera jautājumiem. Paldies Ventspils Augstskolai par sadarbību!